Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
26.11.2021
N Á V R H - VZN o nakladaní s KO a DSO
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.11.2021
Dátum zvesenia 15.12.2021
Názov N Á V R H - VZN o nakladaní s KO a DSO
26.11.2021
N Á V R H - Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, mimoriadneho príspevku na pomoc občanovi a príspevku pri narodení dieťaťa
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.11.2021
Dátum zvesenia 15.12.2021
Názov N Á V R H - Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, mimoriadneho príspevku na pomoc občanovi a príspevku pri narodení dieťaťa
26.11.2021
N Á V R H - Všeobecne záväzné nariadenie obce Belá nad Cirochou č. 02/2021 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 7 ÚPN-O Belá nad Cirochou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.11.2021
Dátum zvesenia 15.12.2021
Názov N Á V R H - Všeobecne záväzné nariadenie obce Belá nad Cirochou č. 02/2021 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 7 ÚPN-O Belá nad Cirochou
9.11.2021
SVP, š.p. - Oznámenie o výrube
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.11.2021
Dátum zvesenia 31.12.2021
Názov SVP, š.p. - Oznámenie o výrube
8.11.2021
ŽSR - Oznámenie o výrube
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.11.2021
Dátum zvesenia 31.12.2021
Názov ŽSR - Oznámenie o výrube
4.11.2021
Oznámenie verejnou vyhláškou - Belá nad Cirochou - úprava NN vedenia
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.11.2021
Dátum zvesenia 6.12.2021
Názov Oznámenie verejnou vyhláškou - Belá nad Cirochou - úprava NN vedenia
28.10.2021
N Á V R H - Všeobecne záväzné nariadenie - Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Belá nad Cirochou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.10.2021
Dátum zvesenia 31.12.2021
Názov N Á V R H - Všeobecne záväzné nariadenie - Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Belá nad Cirochou
19.10.2021
Pozvánka na zasadnutie OZ 26.10.2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.10.2021
Dátum zvesenia 31.10.2021
Názov Pozvánka na zasadnutie OZ 26.10.2021
18.10.2021
Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu 2021 - 4. verzia
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.10.2021
Dátum zvesenia 31.12.2021
Názov Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu 2021 - 4. verzia
5.10.2021
Pozvánka na zasadnutie OZ 12.10.2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.10.2021
Dátum zvesenia 31.10.2021
Názov Pozvánka na zasadnutie OZ 12.10.2021
24.9.2021
N Á V R H - VZN č. 02/2021 o poplatkoch a platbách za služby poskytované Obcou Belá nad Cirochou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.9.2021
Dátum zvesenia 13.10.2021
Názov N Á V R H - VZN č. 02/2021 o poplatkoch a platbách za služby poskytované Obcou Belá nad Cirochou
24.9.2021
Návrh rozpočtu obce Belá nad Cirochou (4. vypracovanie) - oznámenie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.9.2021
Dátum zvesenia 24.10.2021
Názov Návrh rozpočtu obce Belá nad Cirochou (4. vypracovanie) - oznámenie
30.8.2021
Pozvánka na zasadnutie OZ 07.09.2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.8.2021
Dátum zvesenia 30.9.2021
Názov Pozvánka na zasadnutie OZ 07.09.2021
27.8.2021
VSD - Oznámenie o vstupe na pozemok
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.8.2021
Dátum zvesenia 31.12.2021
Názov VSD - Oznámenie o vstupe na pozemok
Popis Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO: 36599361, (ďalej len ako „VSD“), ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy v súlade s § 11, ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území obce Belá nad Cirochou, okres Snina, že za účelom vykonania úprav vlastného distribučného zariadenia, vstúpi VSD, resp. ním poverená osoba vo verejnom záujme na cudzie pozemky a do cudzích objektov v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Pôvodný termín ohlásených vstupov na pozemok v priebehu obdobia: apríl 2021 – september 2021 predlžujeme až do 31.decembra 2021. Úpravu distribučného vedenia bude realizovať spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice.
23.8.2021
N Á V R H - Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) obce Belá nad Cirochou, č. 2/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 7 ÚPN-O Belá nad Cirochou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.8.2021
Dátum zvesenia 8.9.2021
Názov N Á V R H - Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) obce Belá nad Cirochou, č. 2/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 7 ÚPN-O Belá nad Cirochou
8.7.2021
Žiadosť o začatie povoľovacieho konania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.7.2021
Dátum zvesenia 31.8.2021
Názov Žiadosť o začatie povoľovacieho konania
Popis Obec Belá nad Cirochou, ako povoľujúci orgán – príslušný stavebný úrad na povolenie zmeny v užívaní stavby „Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel a sklad náhradných dielov, Belá nad Cirochou“ v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby „Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel a sklad náhradných dielov, Belá nad Cirochou“.
22.6.2021
VZN obce Belá nad Cirochou, č. 1/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Belá nad Cirochou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.6.2021
Dátum zvesenia 22.7.2021
Názov VZN obce Belá nad Cirochou, č. 1/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Belá nad Cirochou
22.6.2021
Správa nezávislého audítora rok 2020
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.6.2021
Dátum zvesenia 31.8.2021
Názov Správa nezávislého audítora rok 2020
22.6.2021
Záverečný účet Obce Belá nad Cirochou 2020
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.6.2021
Dátum zvesenia 22.7.2021
Názov Záverečný účet Obce Belá nad Cirochou 2020
10.6.2021
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutie - Strategický dokument ZaD č. 7 ÚPN-O Belá nad Cirochou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.6.2021
Dátum zvesenia 25.6.2021
Názov VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutie - Strategický dokument ZaD č. 7 ÚPN-O Belá nad Cirochou