Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
INFORMÁCIE O ZAČATÝCH SPRÁVNYCH KONANIACH04.12.202009.03.2021Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Obec Belá nad Cirochou upovedomuje združenia s právnou subjektivitou, predbežne prihlásené podľa zákona, o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.   Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky na adresu:   elektronicky: obecbelanadcirochou@gmail.com, písomne: Obec Belá nad Cirochou, Osloboditeľov 535/33, 067 81 Belá nad Cirochou.
VEREJNÁ VYHLÁŠKA-ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE-OPRAVA CHYBY13.10.202009.03.202168cf0_verejna_vyhlaska_UR_oprava.pdf
Verejná vyhláška SK Rozšírenie NN siete26.10.202009.03.202199dec_Verejná vyhláška SK Rozšírenie NN siete.pdf
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí UK - Technická vybavenosť ul. Budovateľská12.10.202009.03.2021cdb48_Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí UK - Technická vybavenosť ul. Budovateľská.pdf
verejna vyhlaska - Stavebne povolenie Chodnik Śturova21.10.202009.03.20215d40e_verejna vyhlaska - Stavebne povolenie Chodnik Śturova.pdf
Verejná vyhláška UK Rozšírenie NN siete - Budovateľská21.09.202009.03.20212ff08_Verejna_vyhlaska.pdf
Verejná vyhláška UK Rozšírenie NN siete - Budovateľská22.09.202009.03.2021c047d_verejna_vyhlaska_UK_Rozsirenie_NN_siete_Budovatelska.pdf
ZaD č. 6 ÚP Obce Belá nad Cirochou - oznámenie10.09.202009.03.20215961b_ZaD č. 6 ÚP Obce Belá nad Cirochou - oznámenie.pdf
OZNÁMENIE O NEPODPÍSANÍ UZNESENIA č. 113/2020, č. 114/2020, č. 116/2020, č. 125/2020 a č. 129/202017.09.202009.03.2021Dňa 16. septembra 2020 starosta obce Ján Vajda, nepodpísal päť uznesení zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Belej nad Cirochou, a to:   Uznesenie č. 113/2020 zo dňa 8. 9. 2020 Uznesenie č. 114/2020 zo dňa 8. 9. 2020 Uznesenie č. 116/2020 zo dňa 8. 9. 2020 Uznesenie č. 125/2020 zo dňa 8. 9. 2020 Uznesenie č. 129/2020 zo dňa 8. 9. 2020 Podľa § 13 ods. 6 Zákona č. 369/1990 Zb. môže starosta pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 10.   Starosta obce Belá nad Cirochou využil svoju právomoc vetovať uvedené uznesenia.
Pozvánka na zasadnutie OZ 8. 9. 202031.08.202009.03.20217e0a6_Pozvánka 8. 9. 2020.jpg
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE ROZŠÍRENIE NN SIETE04.09.202009.03.2021f3261_Územné rozhodnutie Rozšírenie NN siete.pdf
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Belá nad Cirochou č. 01/2020 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov 29.07.202009.03.2021b7b4e_VZN č. 01-2020 o poskytovaní príspevku na stravovanie.pdf
Návrh rozpočtové opatrenie č.128.08.202009.03.2021fbd08_Návrh rozpočtové opatrenie č.1.pdf
Pozvánka na zasadnutie OZ 28. 7. 2020 21.07.202009.03.202183473_Pozvánka na OZ 28. 7. 2020.jpg
Stavebné povolenie - Chodník Drieňová22.07.202009.03.20213fc67_Dodatok č. 1 k VZN č.3-2019.pdf
Návrh VZN č. 01-2020 o poskytovaní príspevku na stravovanie13.07.202009.03.20211b424_Návrh VZN č. 01-2020 o poskytovaní príspevku na stravovanie.pdf
Verejná vyhláška - územné konanie - rozhodnutie - chodník Drieňová14.07.202009.03.20215f584_Verejná vyhláška - územné konanie - rozhodnutie - chodník Drieňová.pdf
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ PONUKOVÉHO KONANIA29.06.202009.03.2021007d3_Oznámenie o vyhlásení ponukového konania - LV 3142.pdf007d3_Oznámenie o vyhlásení ponukového konania - Urbariát.pdf
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na júl až december 202011.07.202009.03.2021aec54_Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na júl až december 2020.pdf
OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE24.06.202009.03.202192352_Oznámenie o strategickom dokumente - Plán rozvoja.pdf
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac