Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
28.2.2022
Individuálna výročná správa Obce Belá nad Cirochou za rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.2.2022
Dátum zvesenia 31.3.2022
Názov Individuálna výročná správa Obce Belá nad Cirochou za rok 2021
28.2.2022
Stanovisko k záverečnému účtu Obce Belá nad Cirochou za rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.2.2022
Dátum zvesenia 31.3.2022
Názov Stanovisko k záverečnému účtu Obce Belá nad Cirochou za rok 2021
28.2.2022
Návrh - Záverečný účet Obce Belá nad Cirochou za rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.2.2022
Dátum zvesenia 31.3.2022
Názov Návrh - Záverečný účet Obce Belá nad Cirochou za rok 2021
8.2.2022
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.2.2022
Dátum zvesenia 31.3.2022
Názov Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021
31.1.2022
Skutočné plnenie rozpočtového provizória obce za rok 2021 a rozpis rozpočtového provizória obce na rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 31.1.2022
Dátum zvesenia 28.2.2022
Názov Skutočné plnenie rozpočtového provizória obce za rok 2021 a rozpis rozpočtového provizória obce na rok 2022
27.1.2022
SP-2021/263/-02 Verejná vyhláška na úradnú tabuľu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.1.2022
Dátum zvesenia 11.2.2022
Názov SP-2021/263/-02 Verejná vyhláška na úradnú tabuľu
20.1.2022
Informačná tabuľa - Zlepšenie dostupnosti MRK k občianskej vybavenosti v obci Belá nad Cirochou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.1.2022
Dátum zvesenia 31.12.2027
Názov Informačná tabuľa - Zlepšenie dostupnosti MRK k občianskej vybavenosti v obci Belá nad Cirochou
Popis Hlavný cieľ projektu: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácnosti s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania Trvanie projektu: 07.2021 – 07. 2022 Nenávratný finančný príspevok: 19 379,60 € Typ projektu: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry
19.1.2022
VZN č. 02/2022 - ZaD č. 7
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.1.2022
Dátum zvesenia 18.2.2022
Názov VZN č. 02/2022 - ZaD č. 7
19.1.2022
VZN č. 01/2022 o poskytovaní príspevku na stravovanie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.1.2022
Dátum zvesenia 2.2.2022
Názov VZN č. 01/2022 o poskytovaní príspevku na stravovanie
18.1.2022
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Belá nad Cirochou na 1. polrok
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.1.2022
Dátum zvesenia 20.2.2022
Názov Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Belá nad Cirochou na 1. polrok
12.1.2022
Návrh zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.1.2022
Dátum zvesenia 1.2.2022
Názov Návrh zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
11.1.2022
Pozvánka OZ 18.01.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.1.2022
Dátum zvesenia 19.1.2022
Názov Pozvánka OZ 18.01.2022
30.12.2021
N Á V R H - Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) obce Belá nad Cirochou č. 02/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 7 ÚPN-O Belá nad Cirochou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.12.2021
Dátum zvesenia 19.1.2022
Názov N Á V R H - Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) obce Belá nad Cirochou č. 02/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 7 ÚPN-O Belá nad Cirochou
28.12.2021
Oznámenia o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.12.2021
Dátum zvesenia 31.1.2022
Názov Oznámenia o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s.
23.12.2021
Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Belá nad Cirochou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.12.2021
Dátum zvesenia 19.1.2022
Názov Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Belá nad Cirochou
17.12.2021
N Á V R H Všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2022 o poskytovaní príspevku na stravovanie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2021
Dátum zvesenia 19.1.2022
Názov N Á V R H Všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2022 o poskytovaní príspevku na stravovanie
15.12.2021
Plán práce OZ Belá nad Cirochou 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.12.2021
Dátum zvesenia 31.10.2022
Názov Plán práce OZ Belá nad Cirochou 2022
15.12.2021
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 02/2021 o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, mimoriadneho príspevku na pomoc občanovi a príspevku pri narodení dieťaťa
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.12.2021
Dátum zvesenia 31.12.2021
Názov Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 02/2021 o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, mimoriadneho príspevku na pomoc občanovi a príspevku pri narodení dieťaťa
7.12.2021
Pozvánka OZ 14.12.2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.12.2021
Dátum zvesenia 15.12.2021
Názov Pozvánka OZ 14.12.2021
26.11.2021
N Á V R H - VZN o miestnom poplatku za KO a DSO
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.11.2021
Dátum zvesenia 15.12.2021
Názov N Á V R H - VZN o miestnom poplatku za KO a DSO